MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA THỜI GIAN QUA

21/07/2023 | 09:54 AM

 | 

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia là nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế và được quy định trong cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế tại Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm luôn phát huy năng lực, phấn đấu hòa thành các nhiệm vụ, đặc biệt là trong cải cách hành chính theo sự chỉ đạo chung của Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế đã được cung cấp trên môi trường mạng. Đến ngày 22/8/2023, Bộ Y tế đang cung cấp 297 dịch vụ công trực tuyến trong đó có 161 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 136 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ Y tế đã được hợp nhất thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế. 163 dịch vụ công trực tuyến một phần được triển khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Y tế từ ngày 04/5/2022. Qua đó, đưa vào sử dụng chính thức Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thuộc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế, phục vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Bộ Y tế đã tích hợp và cung cấp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia gần 50% số dịch vụ công trực tuyến, trong đó năm 2020, tích hợp và cung cấp được 91 dịch vụ công, đạt chỉ tiêu 30%; năm 2021, tích hợp và cung cấp được 62 dịch vụ công, đạt chỉ tiêu 20%; do nhiều yếu tố, năm 2022 Trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ giao về tích hợp và cung cấp thêm 20% dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tính đến 22/8/2023, Trung tâm đã tích hợp và cung cấp 148/297 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Về kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tính  đến ngày 31/7/2023, Bộ Y tế đạt 30,1/100 điểm. Kết quả này do một số nguyên nhân như sau: nhóm chỉ số Công khai, minh bạch, có 2 chỉ số bị 0 điểm: Quyết định công bố TTHC đúng hạn; Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; nhóm chỉ số Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ: Tỷ lệ hồ sơ quá hạn từ 95,22% đến 99,97%, nguyên nhân do không đồng bộ trạng thái “Hoàn thành” các hồ sơ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, dẫn đến các hồ sơ không được cập nhật Hoàn thành; nhóm cung cấp dịch vụ trực tuyến: Số lượng TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thấp (13/148 TTHC) và Chưa thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia; nhóm Số hóa hồ sơ: Bộ Y tế chưa có Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HTTT giải quyết TTHC và chưa tích hợp với Kho dữ liệu điện tử trên Cổng DVC Quốc gia; nhóm mức độ hài lòng Bộ Y tế đạt 12,4/18 điểm. Dữ liệu dựa trên số liệu phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của Trung tâm là hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử Bộ Y tế được xây dựng theo Dự án “Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế giai đoạn 2017-2020”. Dự án kết thúc các hoạt động từ tháng 6/2021, đến ngày 07/8/2023 hoàn tất thủ tục phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công Dự án hoàn thành. Từ tháng 6/2021 đến nay, hệ thống vẫn tiếp tục duy trì vận hành và không được nâng cấp để phù hợp với các yêu cầu mới của Chính phủ; các TTHC đã được triển khai theo cơ chế Hải quan một cửa không phải triển khai, kết nối lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế. Những TTHC này vẫn có trong danh sách TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế và không phát sinh hồ sơ (Cục ATTP: 5 TTHC; Cục Quản lý HT&TBYT: 5 TTHC; Cục Quản lý Dược: 26 TTHC; Cục Quản lý MTYT: 4 TTHC; Cục Quản lý YDCT: 5 TTHC;…); lỗi kỹ thuật kết nối từ dịch vụ công các Vụ, Cục lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế dẫn đến thông tin và trạng thái xử lý hồ sơ không được cập nhật đầy đủ; hệ thống thông tin giải quyết TTHC chưa kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong những tháng cuối năm 2023, Trung tâm đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục cải thiện bộ chỉ số đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của Bộ Y tế; rà soát, khắc phục lỗi kỹ thuật kết nối các dịch vụ công các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế và kết nối lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; các Vụ, Cục hoàn thành rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình 100% thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các Vụ, Cục rà soát cắt giảm các TTHC thuộc thẩm quyền Bộ Y tế không phát sinh hồ sơ và đề xuất bải bỏ; duy trì 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tích hợp và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ; duy trì tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC của Bộ Y tế đạt trên 80%.

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ