MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

20/07/2023 | 09:47 AM

 | 

 

 

Theo Báo cáo số 5159/BC-VPCP ngày 11/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện thể chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương quý II năm 2023.

Công tác kiểm soát TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương đạt được một số kết quả như sau:

Về đánh giá tác động, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản QPPL

- Về đánh giá tác động: Trong quý, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá tác động đối với 240 TTHC (Bộ, ngành: 211 TTHC, địa phương: 29 TTHC) được quy định tại 42 dự thảo văn bản QPPL, trong đó, có 57 TTHC quy định mới, 177 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 06 TTHC được bãi bỏ.

- Về thẩm định: Trong quý, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thẩm định đối với 405 TTHC quy định tại 50 văn bản QPPL, trong đó, riêng Bộ Tư pháp đã thẩm định 259 TTHC được quy định tại 21 dự thảo văn bản QPPL.

Về công bố, công khai TTHC

Trong quý, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.129 quyết định công bố 14.716 TTHC, danh mục TTHC để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đã công khai 11.581 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trong đó, riêng các bộ, ngành ban hành 38 quyết định công bố 377 TTHC, công khai 335 TTHC. So với Quý I/2023, số lượng quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC của các bộ, ngành, địa phương tăng 468 quyết định, trong đó có 466 quyết định công bố là của các địa phương.

Về tiếp nhận, giải quyết TTHC

Trong quý, các cơ quan hành chính trên địa bàn cả nước đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về TTHC, cụ thể:

- Tổng số đã tiếp nhận để giải quyết: 84.547.844 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực tuyến: 45.111.888 hồ sơ, bằng 53,36% (giảm 3,16% so với Quý I/2023).

- Đã xem xét, giải quyết: 82.458.614 hồ sơ, bằng 97,53%, trong đó, giải quyết trước và đúng hạn: 81.149.720 hồ sơ, bằng 98,41% (tăng 0,38% so với Quý I/2023).

- Số còn đang xem xét, giải quyết: 2.089.230 hồ sơ, trong đó, quá hạn: 493.519 hồ sơ, chiếm 23,62% (các bộ, ngành: 446.595 hồ sơ; các địa phương: 46.924 hồ sơ).

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm quy định, TTHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, kết quả cụ thể:

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ: Trong quý, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh (QĐKD) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an tại 10 văn bản QPPL; các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 16 văn bản QPPL (05 Nghị định và 11 Thông tư) để cắt giảm, đơn giản hóa 163 QĐKD (01 YCĐK và 162 TTHC), đã sửa đổi, hoàn thiện 02 văn bản QPPL để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 74 QĐKD.

Tính từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 QĐKD tại 191 văn bản QPPL (Chi tiết tại Phụ lục V); đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 470 QĐKD tại 56 văn bản QPPL, đạt 41%.

- Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Trong quý, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, thống kê, công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Đến nay, đã có 09/22 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, với 356 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 397 TTHC nội bộ thực hiện trong bộ, cơ quan; một số bộ, cơ quan đang hoàn thiện danh mục TTHC nội bộ để công bố; có 08/63 địa phương đã ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ, trong đó, địa phương có số lượng TTHC nội bộ thấp nhất là 50 TTHC, cao nhất là 120 TTHC.

Về phân cấp trong giải quyết TTHC

Trong quý, Chính phủ ban hành 01 văn bản QPPL để thực thi phương án phân cấp 05 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tính từ năm 2022 đến nay, các bộ, ngành đã sửa đổi 16 văn bản QPPL để thực thi phương án phân cấp 86/699 TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 12,3%; còn 613 phương án phân cấp đang được các bộ, ngành thực thi, trong đó có 50 phương án phân cấp đã quá hạn thực thi theo yêu cầu.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Trong quý, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 6.087 phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về hành vi hành chính và quy định hành chính; đã xem xét, xử lý và trả lời 4.510 PAKN, bằng 74,09% (tăng 26,07% so với Quý I/2023); đang tiếp tục xem xét, xử lý 1.626 PAKN.

Riêng đối với Hệ thống tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), trong Quý II/2023 đã tiếp nhận tổng số 10.119 PAKN (9.971 PAKN của người dân; 148 PAKN của doanh nghiệp); đã xử lý và trả lời 6.782 PAKN, đạt 67%; đang còn tiếp tục xem xét, xử lý 3.337 PAKN. Nội dung PAKN trong quý tập trung chủ yếu vào những vấn đề liên quan đến cấp đổi Giấy phép lái xe, cấp Hộ chiếu phổ thông, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất,….

Về truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Trong quý, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Đã có hơn 200 lượt tin, bài về kết quả thực hiện cải cách TTHC, cải cách QĐKD và chính phủ số đăng trên các báo Trung ương có sức lan tỏa lớn (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ...); cung cấp thông tin về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021...; kịp thời phản ánh về bất cập quy định, cũng như hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC, trong đó, điển hình là bản tin của Đài truyền hình Việt Nam (Bản tin Thời sự VTV1 19g00 ngày 17/6/2023) phản ánh về Chủ tịch UBND xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cùng với đơn vị tư vấn, môi giới có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai.

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ