MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ III NĂM 2023

20/07/2023 | 09:46 AM

 | 

Đẩy mạnh cải cách TTHC và siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xác định trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách TTHC, chuyển đổi số,… là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2023. Để tiếp tục thực hiện một cách mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, theo Văn phòng Chính phủ, trong Quý III/2023, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra quy định TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL, trong đó kiên quyết chỉ ban hành TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thật sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng DVCQG; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; xây dựng quy trình, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một của các cấp, nhất là cấp xã.

Thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là các quy định, TTHC theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 547/TTg-KSTT ngày 15/6/2023.

Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm, thay thế kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật.

Tiếp tục chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ TTHC cung cấp trên Cổng DVCQG; tập trung rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng DVCQG, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, đặc biệt là giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng DVCQG, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn và tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong đối thoại, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân để chủ động chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ