NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023[1]

20/07/2023 | 09:45 AM

 | 

 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo đột phá trong đổi mới thể chế, trọng tâm là đổi mới thế chế về QĐKD và thực thi TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2023 và những năm tiếp theo, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm là:

Về cải cáchQĐKD, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ cụ thể sau:

Khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền VBQPPL để thực thi ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản. Bảo đảm thời gian hoàn thành chậm nhất trược ngày 30/9/2023 đối với các văn bản quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng;

Tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp đối tượng chịu sự tác động phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD, những quy định đang tạo gánh nặng hành chính khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hội quan tâm có nhiều ý kiến phản ánhquy định dự kiến ban hành trong dự thảo VBQPPL trên Cổng tham vấn QĐKD (https://thamvanquydinh.gov.vn);

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các QĐKD đang còn hiệu lực và dự kiến ban hành có nhiều phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện hoặc tạo rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành trước ngày 30/9/2023;

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời dữ liệu QĐKD (gồm cả hiện hành và dự kiến ban hành); kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD vào Cổng tham vấn và tra cứu QĐKD.

Thực hiện công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa số QĐKD và chi phí tuân thủ QĐKD của các bộ, ngành trên Cổng tham vấn và tra cứu QĐKD trước ngày 30/12/2023.

Về cải cách việc thực hiện TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai Đề án 06 Công văn số 493/TTg- KSTT ngày 01/6/2023 về việc cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh.

Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quy định TTHC trong dự thảo VBQPPL không để phát sinh TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ- CP và hướng dẫn của VPCP tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

Thực hiện soát tái cấu trúc quy trình, DVCTT theo hướng lấy người dùng làm trung tâm (bao gồm cả cán bộ, công chức người dân, doanh nghiệp), trong đó bao gồm việc soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức, không để tình trạng giải quyết chậm, muộn, nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ, yêu cầu điều kiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ

 

[1] Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 3/7/2023 của Văn phòng Chính phủ