TỈNH BÌNH ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

21/07/2023 | 16:24 PM

 | 

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2922/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Theo đó, tỉnh đã sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế theo Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế là: thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B (mã 1.003029.000.00.00.H08).

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Quyết định cũng giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ