Trần Đức Thuận

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5235)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: tranducthuan@hspi.org.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến