Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học cổ truyền 10/09/2024 Góp ý
2 Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật Dân số 03/09/2024 Góp ý
3 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 07/09/2024 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 18/08/2024 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc lĩnh vực Y tế 17/08/2024 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 17/08/2024 Góp ý
7 Dự thảo thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 06/08/2024 Góp ý
8 Dự thảo Nghị định Quy định quản lý dữ liệu y tế 03/08/2024 Góp ý

Thăm dò ý kiến