Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

05/06/2024 | 09:56 AM

 | 

 

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số140 - HD/ BTGTW, ngày 5/2/2024 về đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 - 2024 và triển khai các nhiệm vụ khen thưởng, tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 - 2024 và triển khai các nhiệm vụ khen thưởng, tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin, uốn nắn những nhận thức, quan điểm lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới.

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

- Việc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW.

- Các hoạt động tuyên truyền bảo đảm tính chân thực, sâu sắc, hấp dẫn, lan tỏa và có tác động tích cực trong toàn xã hội.

- Việc lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình để biểu dương, khen thưởng bảo đảm thuyết phục, tiêu biểu, có tính đại diện cho các tầng lớp nhân dân, vùng miền, thành phần dân tộc, lĩnh vực.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW NĂM 2023 - 2024

1. Nội dung đánh giá

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Việc thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

1.2. Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW

- Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và việc cụ thể hoá chuyên đề toàn khoá thành các chuyên đề riêng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú ý đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt, về hình thức tổ chức, số lần tổ chức, số lượng người được học tập, quán triệt; hiệu quả của các hình thức quán triệt…

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch học tập kết hợp với làm theo, thực hiện chức trách nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.

- Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm.

- Kết quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (về nội dung, hình thức, phương tiện…). Trong đó, chú trọng đánh giá công tác tuyên truyền trên các phương diện chủ yếu sau:

+ Tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, các nền tảng mạng xã hội…

+ Tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW.

+ Kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Kết quả biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Kết quả hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại và thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tổ chức và người Việt Nam ở nước ngoài; việc triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài (nếu có)

- Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

1.3. Đánh giá chung

Đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra.

1.4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phân tích bối cảnh, thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

2. Phương thức, thời gian tiến hành đánh giá

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 - 2024 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 20/4/2024.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại địa phương, đơn vị (có Kế hoạch riêng).

III. TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KHEN THƯỞNG, TUYÊN TRUYỀN VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

Giới thiệu điển hình tiêu biểu đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2024

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình, cụ thể như sau:

- Số lượng khen thưởng:

+ Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tặng Bằng khen: Lựa chọn 01 tập thể, 02 cá nhân điển hình có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Trình Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, tặng Bằng khen: Lựa chọn 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại địa phương, đơn vị.

- Tiêu chuẩn khen thưởng: Thực hiện theo Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT, ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương “Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Mốc thời gian tính thành tích để xét tặng bằng khen năm 2024: thành tích của tập thể, cá nhân được tính từ tháng 1/2023 - 5/2024.

- Hồ sơ khen thưởng:

+ Quy trình xét hồ sơ khen thưởng thực hiện theo Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng”; Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT, ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương “Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Bộ hồ sơ gồm có:

* Hồ sơ đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm 06 tờ trình đề xuất khen thưởng của Uỷ ban nhân dân tỉnh/ ban, bộ, ngành; 06 biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh/ ban, bộ, ngành và 03 bản báo cáo thành tích của mỗi tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trình khen thưởng (không sử dụng bản photocopy). Hồ sơ điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm và gửi về địa chỉ email: khenthuonghoctapvalamtheobac@gmail.com.

* Hồ sơ tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gồm 02 tờ trình đề xuất khen thưởng của tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương/ ban, bộ, ngành, 02 biên bản họp của tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương/ ban, bộ, ngành về nội dung xét khen thưởng và 02 bản báo cáo thành tích của mỗi tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trình khen thưởng (không sử dụng bản photocopy).

+ Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) trước ngày 05/7/2024 (đối với các địa phương, đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng sau thời hạn trên hoặc không gửi hồ sơ điện tử theo hướng dẫn được coi như hồ sơ không hợp lệ).

Giới thiệu điển hình tham gia triểm lãm các chuyên đề phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024[1]

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn, giới thiệu 05-10 tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng tư liệu cho Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và các triển lãm chuyên đề năm 2024 tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tư liệu gửi trước ngày 10/3/2024 theo các địa chỉ sau:

- Tư liệu dạng bản mềm gồm bài viết giới thiệu tấm gương tiêu biểu (file word, độ dài không quá 350 từ) và hình ảnh minh họa (chất lượng tốt, độ phân giải cao, dung lượng ≥ 1.0 MB) xin gửi tới đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng Hồ Chí Minh (điện thoại: 0981.009.909; email: huuvi.nmh@gmail.com) và đồng chí Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, (điện thoại: 0968227520, email:phuongnguyenbtg@gmail.com). Lưu ý: hình ảnh không chèn vào bài viết.

- Tư liệu dạng hiện vật và sách về các tập thể, cá nhân điển hình đề nghị gửi theo địa chỉ: Phòng Trưng bày, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

3. Giới thiệu điển hình để xây dựng phim ngắn, phim tài liệu biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn, giới thiệu 01 mô hình và 01 điển hình là tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 để xây dựng phim ngắn, phim tài liệu. Công văn giới thiệu điển hình có đính kèm trích ngang thành tích của điển hình gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) trước ngày 10/3/2024.

4. Giới thiệu điển hình để tôn vinh trong Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp khu vực[2] và Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2024[3]

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu 01 mô hình hiệu quả và 01 điển hình tiêu biểu là tập thể hoặc cá nhân để lựa chọn tôn vinh tại Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2024. Trong đó, ưu tiên lựa chọn theo các tiêu chí sau:

+ Được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; được giới thiệu tại Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2024” của Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Có việc làm, hành động thiết thực, tác động mạnh mẽ tới cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội, đặc biệt là những câu chuyện, việc làm gây xúc động, ấn tượng, có tính thời sự, có sức lan tỏa sâu rộng.

- Hồ sơ giới thiệu gồm: Công văn giới thiệu của các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bản tóm tắt thành tích, câu chuyện ấn tượng về điển hình; bản thuyết minh, giới thiệu mô hình hiệu quả và các phóng sự về điển hình, mô hình (nếu có).

- Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) trước ngày 31/3/2024 (file word và đường link phóng sự xin gửi đồng chí Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Vụ Lý luận chính trị qua zalo 0968227520).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; thực hiện hoạt động tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Kinh phí các hoạt động thực hiện theo Hướng dẫn và Quy định của Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ Hướng dẫn này đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở địa phương, đơn vị mình; lựa chọn, giới thiệu với Ban Tuyên giáo Trung ương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

[1] Các địa phương, đơn vị có thể giới thiệu cùng một tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu để Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn tôn vinh trong tất cả các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

[2] Có kế hoạch riêng, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian tháng 5 - tháng 8

[3] Có kế hoạch riêng, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian tháng 9 - tháng 11


Thăm dò ý kiến