Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

08/12/2015 | 07:14 AM

 | 

Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tập trung vào 5 nội dung lớn.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chiều ngày 7/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tập trung vào 5 nội dung lớn.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, thứ nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra cho 5 năm tới, 2016-2020.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào phong phú khác. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện kỷ cương và tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.

Thứ hai, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của bộ, ngành, địa phương và cả nước.

Thứ tư, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào cũng có ngày càng nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, sau Đại hội, các ban, bộ, ngành, địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, căn cứ Chủ đề của Đại hội, Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực tế của mình, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thi đua, khen thưởng, tạo sự thống nhất, ổn định từ Trung ương đến địa phương, gọn nhẹ, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: “Thay mặt MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, tôi xin bày tỏ sự đồng tình cao với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và những nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ vừa long trọng phát động”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chủ đề thi đua đã chỉ rõ: Động lực của thi đua là lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam; yêu nước thì phải chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai giải pháp căn bản để phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân dân, của đất nước là Đoàn kết và Sáng tạo. Hai mục tiêu chính của thi đua là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, thông qua các tổ chức đoàn thể của nhân dân, sự phối hợp hành động của MTTQ Việt Nam và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đồng bào từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến hải đảo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo sẽ tham gia vào các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình. Các cuộc vận động, phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 sẽ tiếp tục phát huy các cách làm có hiệu quả, các nội dung và mục tiêu thi đua ở mỗi lĩnh vực, mỗi tầng lớp nhân dân và ở mỗi địa phương, đồng thời triển khai các yêu cầu đổi mới thi đua trong giai đoạn cả nước hội nhập quốc tế hiện nay.

“MTTQ Việt Nam bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc, phong trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ được đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng nhiệt liệt và biến thành hiện thực, vì đất nước Việt Nam thân yêu, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và người dân Việt Nam”, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Cuối giờ chiều 7/12, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức bế mạc.  Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Thời gian tới, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả; công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành công cụ quản lý nhà nước, là động lực thúc đẩy đất nước phát triển, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và các địa phương bám sát vào những nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phát động và Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vừa thay mặt các tầng lớp nhân dân phát biểu hưởng ứng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới. Các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ngay sau lễ bế mạc, tại Trung tâm báo chí Đại hội đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội diễn ra buổi họp báo giới thiệu kết quả Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Các đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TW đồng chủ trì buổi họp báo. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp.Thăm dò ý kiến