Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH, ngày 21/02/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

30/07/2008 | 05:00 AM

 | 

Việc bổ sung, sửa đổidanh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

----------------

Số:205 /2002/QĐ - BLĐTBXH

CỘNGHOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------L---------

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2002

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc bổ sung, sửa đổidanh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

 

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

- Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm quản lí Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ vào Nghị định số 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ vào Điều 6 củaNghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ và Thông tư số 10/1998/TT- BLĐTBXH ngày 28/5/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo hộ lao động,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ sung mới danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại (xem phụ lục 1 kèm theo).

 

Điều 2: Thay thế một sốmục trong Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại đã ban hành kèm theo quyết định số 955/1998/QĐ - BLĐTBXH, quyết định số 1320/1999/QĐ - BLĐTBXH (xem phụ lục 2 kèm theo)

 

Điều 3: Trang bị bổ sung mũ bảo hiểm đi xe máy cho người làm nghề, công việc có tính chất lưu động nhiều trên các tuyến đường bằng xe máy hai bánh; quần áo chống rét, mũ hoặc khăn chống rét, găng tay chống rétvà tấtchống rétcho người làm việc ở vùng khí hậu quá lạnh hoặc quá rétnếu chưa được trang bị.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thihành kểtừ ngày 01/03/2002./.

 

 

 

K/TBỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thứ trưởng

(đã ký)

Lê Duy Đồng