Bảng kiểm định cộng đồng an toàn

02/05/2005 | 05:00 AM

 | 

Bảng kiểm định cộng đồng an toàn

BẢNG KIỂM ĐỊNH CỘNG ĐỒNG AN TOÀN

Tên xã:.................................

Huyện:............................Tỉnh:.............................

 

 

TT

Nội dung kiểm định

Trạm Y tế xã đánh giá

Đạt

Chưa đạt

1. Tổ chức thực hiện

Có mạng lưới PCTNTT/SDCĐAT của xã, phường, thôn, áp xó sinh hoạt hàng tháng

 

 

Có kế hoạch tổ chứac thực hiện công tác PCTNTT/XDCĐAT

 

 

Có kế hoạch cụ thể nhằm giảm thiểu các loại TNTT có nguy cơ cao tại cộng đồng

 

 

Trưởng thôn, xóm tổ chức sinh hoạt thôn, xóm hoặc cụm dân cư, nhắc nhở các hộ gia định tự đánh giá theo bảng kiểm định để thực hiện tiêu chuẩn gia đình an toàn

 

 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức PCTNTT

Có cán bộ làm công tá tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về PCTNTT/XDCĐAT

 

 

Có tranh, khẩu hiệu PCTNTT tại nơi công cộng

 

 

Xây dựng các góc truyền thông về PCTNTT/XDCĐAT tại nhà văn hóa của các thôn, trạm y tế xã

 

 

3. Giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích

Thường xuyên kiểm tra và có các biện pháp can thiệp trực tiếp vào những địa điểm có thể xảy ra tai nạn thương tích như phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước, bỏng, ngộ độc, ngã, tai nạn lao động....

 

 

Giảm 80% nguy cơ chung tại cộng đồng

 

 

Trên 50% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình an toàn

 

 

Trên 50% trường học an toàn

 

 

4. Hệ thống giám sát cấp cứu TNTT

Có cán bộ theo dõi, phân tích các tai nạn thương tích

 

 

Trạm Y tế xã có đủ phương tiện, trang thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu thông thường

 

 

>80% trường hợp tai nạn, thương tích được giám sát

 

 

5. Đánh giá tổng kết

Giảm 10% các vụ tai nạn thương tích so với năm trước (giảm 5-7% đối với khu vực miền núi)

 

 

Có bảng, biểu đồ đánh giá theo các chỉ tiêu

 

 

Hàng quý/6 tháng/năm có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và đăng ký đề nghị công nhận ở các tuyến

 

 

Có kế hoạch đăng kí công nhận CĐAT

 

 

 

Ghi chú:

Cách đánh giá

Đạt: Thực hiện tốt nội dung trong bảng kiểm

Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đầy đủ phải bổ sung thêm

 

Ngày .....tháng....năm..............

Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ