Cộng đồng an toàn cho trẻ em - Tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn cho trẻ em

02/05/2005 | 05:00 AM

 | 

Cộng đồng an toàn cho trẻ em - Tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn cho trẻ em

1.      Ban Chỉ đạo/Ban CSSKBĐ xây dựng kế hoạch hàng năm cho công tácxây dựng cộng đồng an toàn và kế hoạch giảm thiểu các loại TNTT có nguy cơ cao cho trẻ em tại cộng đồng.

2.      Trên 60% hộ gia đình trong cộng đồng nhận thức được nguy cơ và tham gia tích cực dự phòng tai nạn thương tích cho trẻ em.

3.      Giảm thiểu 80% nguy cơ gây thương tích cho trẻ em tại cộng đồng và xây dựng được các mô hìnhan toàn cho trẻ em.

4.      Tổ chức được hệ thống mạng lưới cộng tác viên để giám sát, ghi chép, phân tích được trên 80% số trường hợp TNTT và thực hiện được hoạt động sơ cấp cứu ban đầu.

5.      Giảm 10% các vụ tai nạn thương tích so với năm trước.