Hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà Thiếu nhi địa bàn khó khăn

19/01/2017 | 08:14 AM

 | 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà Thiếu nhi tại khu vực, địa bàn khó khăn năm 2016.


Cụ thể, Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 8.866 triệu đồng cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách trung ương năm 2016 đã được Quốc hội quyết định để triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà Thiếu nhi tại khu vực, địa bàn khó khăn năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hiện cả nước có 262 Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó có 44 Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh, 144 Nhà thiếu nhi cấp huyện thuộc khu vực, địa bàn khó khăn.

Nhiều Nhà Thiếu nhi nằm trong các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, địa phương không bố trí được nguồn ngân sách để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động. Một số đã được thành lập, được đầu tư xây dựng cơ bản nhưng chưa được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn các Nhà thiếu nhi hoặc trung tâm được xây dựng đã lâu, có nơi sử dụng lại phòng làm việc cũ, chưa được cấp trang thiết bị hoặc trang thiết bị để lâu xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho các em.

Theo thống kê của nhiều địa phương, hoạt động của các Nhà Thiếu nhi cấp huyện mới đáp ứng được khoảng 5 - 10% nhu cầu của thiếu nhi trên địa bàn./.​