Danh sách bệnh viện của Trà Vinh

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Trà Vinh

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

817.3.01

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

2

817.4.02

Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Trà Vinh

3

817.5.04

Trung tâm Y tế Cầu Ke

4

817.5.05

Trung tâm Y tế Cang Long

5

817.5.06

Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

6

817.5.07

Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

7

817.5.08

Trung tâm Y tế huyện Tiêu Cần

8

817.5.09

Trung tâm Y tế huyện Tra Cu