Danh sách bệnh viện của Tuyên Quang

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Tuyên Quang

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

211.3.01

Bệnh viện Tuyên Quang

2

211.4.02

Bệnh viện Lao , Tuyên Quang

3

211.4.03

Bệnh viện Y học dân tộc Tuyên Quang

4

211.4.04

Bệnh viện Đ D Suối khoáng Mỹ Lâm

5

211.5.05

Phòng khám lâm sàng Kim Xuyên , Sơn Dương

6

211.5.06

Bệnh viện huyện Chiêm Hóa

7

211.5.07

Bệnh viện khu vực A TK

8

211.5.08

Bệnh viện huyện Nà Hang

9

211.5.09

Bệnh viện huyện Yên Sơn

10

211.5.10

Bệnh viện huyện Hàm Yên

11

211.5.12

Phòng khám lâm sàng Sơn Dương

12

211.6.11

Bệnh viện Mỏ thiếc Sơn Dương , Tuyên Quang

13

211.6.13

Bệnh viện khu vực Chè Tuyên Quang