Quyết định số 4072/QĐ-BYT, ngày 04/08/2003 của Bộ Y tế

26/04/2005 | 05:00 AM

 | 

Về việc thay thế Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích của Ngành Y tế

BỘ Y TẾ

Số: 4072/QĐ – BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc thay thế Trưởng Ban Chỉ đạo

phòng, chống tại nạn, thương tích của ngành Y tế.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế ;

Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn thương tích giai đoạn 2002-2010;

Căn cứ vào Quyết định số 1216/QĐ-BYT ngày 14/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích ngành Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIVADS, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ -Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử TS. Trần Chí Liêm – Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích ngành Y tế thay GS-TS. Nguyễn Văn Thưởng nhận nhiệm khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà : Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch –tài chính, Cục trưởng Cục YTDP-PC HIV/AIDS, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, và các ông có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.