CHIẾN DỊCH TOÀN CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC

09/08/2009 | 05:00 AM

 | 

Chiến dịch toàn cầu về phòng chống bạo lực được bắt đầu ngay sau khi phát hành báo cáo thế giới về bạo lực và sức khỏe vào tháng 10 năm 2002.

CHIẾN DỊCH TOÀN CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC

Chiến dịch toàn cầu về phòng chống bạo lực được bắt đầu ngay sau khi phát hành báo cáo thế giới về bạo lực và sức khỏe vào tháng 10 năm 2002. Mục tiêu của chiến dịch này là tăng cường nhận thức về những vấn đề bạo lực, nêu bật vai trò cốt yếu mà Y tế công cộng có thể giải quyết những nguyên nhân, hậu quả của bạo lực và chấn thương và những hoạt động khuyến khích tại mỗi cấp trong xã hội. Những đáp ứng với chiến dịch này là một nền tảng quan trọng trong việc thực hiện những khuyến nghị của báo cáo thế giới trong về bạo lực và sức khỏe.

Kể từ tháng 01 năm 2007, ba trong số sáu Uỷ ban vùng của Tổ chức Y tế thế giới (châu Á, châu Mỹ và châu Âu) đã thông qua các Nghị quyết về phòng chống bạo lực; có hơn một trăm cá nhân thuộc các Bộ Y tế được chính thức bổ nhiệm trong công tác phòng chống bạo lực; hơn 50 đất nước có công bố quốc gia báo cáo toàn cầu về sức khoẻ và bạo lực, hơn 25 đất nước đã triển khai báo cáo hoặc có kế hoạch hành động trong vấn đề bạo lực và sức khoẻ. Ở cấp độ chương trình, mười nghìn người của từ rất nhiều đất nước đã được tiếp cận với chương trình phòng chống bạo lực và thiết lập dịch vụ trợ giúp nạn nhân trong sự hưởng ứng với Chiến dịch toàn cầu phòng chống bạo lực. Với sự ủng hộ tích cực, sự hướng dẫn có tính chất quy chuẩn và thực hiện chương trình ở nhiều quốc gia đã được nhân rộng thực hiện trên phạm vi toàn quốc kết hợp với sự lỗ lực qua để đo lường việc sử dụng hiệu quả đầu ra của những chương trình khác như ttỷ lệ tử vong liên quan đến bạo lực, chấn thương không tử vong và những tình trạng sức khoẻ liên quan đến bạo lực khác.

Nguồn:www.who.int/violence_injury_prevention