KHÓA TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG THƯƠNG TÍCH TRẺ EM

02/06/2014 | 05:00 AM

 | 


Khóa học này mô tả công tác phòng chống thương tích trẻ em từ góc độ toàn cầu, cung cấp một tổng quan về thương tích là một vấn đềy tế công cộng, gánh nặng của thương tích trẻ em, những thách thức và cơ hội để thực hiện các chiến lược phòng chống thương tích trẻ em. Khóa học tập trung vào năm nguyên nhân thương tích chính và các nguyên tắc công tác phòng chống thương tích trẻ em.

Mục đích của khóa học này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản sau đây:

·Nhận biết sự khác biệt về phát triển bẩm sinh của trẻ em và cách những đặc tính này liên quan đến tính dễ tổn thương của trẻ và làm tăng nguy cơ thương tích;

·Xác định phạm vi của thương tích trẻ em và mô tả xu hướng dịch tễ học dựa trên tuổi, giới và các yếu tố xã hội;

·Hiểu được các nguyên tắc của phương pháp phòng chống thương tích trẻ em và phương pháp tiếp cận;

·Xác định năm nguyên nhân thương tích chính ở trẻ em, và các yếu tố nguy cơ liên quan, các chiến lược phòng chống và các ví dụ về các biện pháp can thiệp hiệu quả;

·Mô tả những trở ngại và các ưu tiên trong công tác phòng chống thương tích trẻ em.

Khóa học này được thiết kế cho các cá nhân và các tổ chức tích cực tham gia trong việc xây dựng và triển khai các chính sách hoặc chương trình mà mục tiêu chính hoặc tác động thứ cấp đến công tác phòng chốngthương tích trẻ em.

Khóa học cũng có liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính hoặchậu cần cho các chương trình phòng chống thương tích trẻ em, các cá nhân làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến công tác phòng chống thương tích trẻ em (ví dụ như giáo dục, dịch vụ xã hội, v.v) hoặc cá nhân làm việc trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho trẻ em bị thương tích.

Khóa học được thiết kế trong thời gian 3-4 ngày.

Tài liệu của tập huấn xin mời xem và tải về tại website http://www.who.int