Tổ chức Y tế thế giới xuất bản hướng dẫn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật

30/03/2011 | 05:00 AM

 | 

Được công bố tại Abuja, Nigeria ngày 27 tháng 10 năm 2010, Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã cung cấp những đề xuất thiết thực cho những người quản lý chương trình về xây dựng và tăng cường các chương trình dựa vào cộng đồng trong đó có sự tham gia của người khuyết tật và gia đình.Rất nhiều người khuyết tật có rất ít hoặc không có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo kỹ năng và việc làm. Điều này đã góp phần tạo ra một vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật.

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là một chiến lược về cơ hội bình đẳng và hòa nhập xã hội cho tất cả trẻ em và người lớn bị khuyết tật. Chiến lược được thực hiện thông qua nỗ lực phối hợp của những người khuyết tật, gia đình, cộng đồng và đại diện của các ban ngành liên quan như y tế, giáo dục, dạy nghề và xã hội.

Tiến sĩ EtienneKrug, Ban Phòng chống thương tích, bạo lực và khuyết tật cho rằng: “Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là một công cụ bổ sung quan trọng cho việc thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật và tăng cường các hoạt động của cộng đồng liên quan đến người khuyết tật”.

Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn

Tổ chức Y tế thế giới, tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc, Liên đoàn khuyết tật và phát triển thế giới (IDDC) và các tổ chức quốc tế có liên quan đã phối hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng hướng dẫn. Ngoài ra, hơn 180 cá nhân và gần 300 tổ chức, phần lớn từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cũng đã tham gia.

Các hướng dẫn được xây dựng dựa trên một ma trận Phục hồi chức năng dựa vào cộng động mới bao gồm năm cấu phần: y tế, giáo dục, đời sống, xã hội và bình quyền - mỗi cấu phần với các yếu tố tương ứng. Người thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng có thể lựa chọn dựa trên nhu cầu và các ưu tiên của địa phương cũng như thành phần và các yếu tố nào để thực hiện. Các hướng dẫn khuyến khích mạnh mẽ việc hòa nhập và tham gia vào các hoạt động đòi hỏi ra quyết định của người khuyết tật và gia đình của họ trong tất cả.

Tổ chức Y tế thế giới sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hướng dẫn này. Ngoài ra Tổ chức Y tế thế giới sẽ hỗ trợ xây dựng công cụ đào tạo cho chương trình “đào tạo các giảng viên", tăng cường mạng lưới của khu vực về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và phát triển mạng toàn cầu.

Để tải tài vui lòng truy cập website: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/index.html

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với ông Chapal Khasnabis, Tổ chức Y tế thế giới (khasnabisc@who.int)