QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

18/06/2008 | 05:00 AM

 | 

Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ- BGDDT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ- BGDDT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo.

Qui định gồm 05 phần, đó là Quy định chung, 03 tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, 05 nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, hồ sơ thủ tục công nhận trường học an toàn và tổ chức thực hiện với một số điểm chính sau:

Trường học an toàn được xây dựng trên cơ sở xây dựng lớp học an toàn, môi trường xung quanh an toàn và triển khai hiệu quả các can thiệp phòng chống thương tích tại trường học

-Tiêu chuẩn trường học an toàn phải có Ban chỉ đao công tác y tế trường học bao gồm công tác về phòng chống tai nạn thương tích và có biện pháp tổ chức thực hiện. Trưởng ban chỉ đạo là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, phó ban là cán bộ y tế trường học công các thành viên là giáo viên và hội chữ thập đỏ. Các biện pháp can thiệp như truyền thông giáo dục, cải tạo môi trường và khắc phục nguy cơ, huy động sự tham gia của nhà trường, phụ huynh và học sinh, đồng thời tăng cường năng lực cho cán bộ nhà trường về các nội dung phòng tránh thương tích.

-Hệ thống giám sát ghi chép số liệu và báo cáo tai nạn thương tích được thiết lập và triển khai thường xuyên

-Trường học được công nhận trường học an toàn chỉ khi đạt 80% nội dung theo bảng kiểm đánh giá trường học an toàn và không có học sinh tử vong hay thương tích cần nằm viện do tai nạn xảy ra trong trường học. Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở sẽ do Uỷ ban nhân dân xẽ đánh gía và cấp giấy chứng nhận trong khi trường Trung học phổ thông sẽ do cấp quận/huyện thực hiện.

Cũng theo quy định này, công tác tổ chức thực hiện và trách nhiệm của Vụ tổ chức học sinh, sinh viên, Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở- Phòng Giáo dục- Đào tạo, các trường học được phân công rõ ràng. Việc ban hành quyết định trên là một bước ngoặt lớn, tạo nền tảng triển khai và huy động nguồn lực xây dựng mô hình nhà trường an toàn trên cả nước trong thời gian tới.

 

 

 

DECISION BY MINISTER OF TRAINING- EDUCATION ISSUING SAFE SCHOOL DEVELOPMENT/ INJURY PREVENTION

 

Safe school development and injury prevention in high school has been ratified under the Decision No 4458/QĐ- BGDDT, August 22, 2007 by Minister of Training and Education.

The Decision consists of 05 parts, namely general regulation; 03 criteria of safe school, injury prevention; 05 content of safe school development; Registering documents of safe school designation and Organization for implementation. Basically, it could be summarized as followings:

Safe school is formulated based o­n the model of safe class, safe surrounding environment and effective implementation of injury intervention at school.

-It should develop the steering committee of school safety that is responsible for preventing injuries and undertaking interventions. The head of steering committee should be the head or vice head of principle. The vice head should be the school health staff while the members present for teachers and Red Cross. The preventive measures and interventions should be effectively carried out named communication, environment improvement and mobilizing the active involvement of pupil and their parents, strengthening the capacity of school staff o­n injury prevention.

-The injury statistic reporting system should be established and regularly operated.

-The safe school is designated o­nly when 80% of safe school checklist content has been achieved and no injured fatal or hospitalized pupil at school. In term of primary and secondary school, the designation and granting certificate could be made by Communal People's Committee. The same procedures for safe high school designation are made by District People's Committee.

Under this Decision, the Pupil- Student Department is responsible for organizing for implementation. The People's Committee at different level and Provincial Education- Training Service and schools are concretely assigned the specific functions. The Decision release has posed the remarkable momentum to comprehensively formulate and mobilize the resources for safe school in the whole country.