QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC THÀNH LẬP

18/06/2008 | 05:00 AM

 | 

Ngày 30/8/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3240/QĐ-BYT về việc thành lập Tiểu ban phòng, chống tệ nạn ma túy của Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC THÀNH LẬP

TIỂU BAN PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY

 

Ngày 30/8/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3240/QĐ-BYT về việc thành lập Tiểu ban phòng, chống tệ nạn ma túy của Bộ Y tế.

Căn cứ vào quyết định, Ban chỉ đạo gồm có 10 thành viên. Trưởng tiểu ban là Chánh thanh tra Bộ Y tế. Phó trưởng banvà các ủy viên là các lãnh đạo của các Vụ, Cục và đơn vị liên quan trong Bộ Y tế như: Cục Quản lý dược Việt Nam, Vụ Điều trị, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học đào tạo, Vụ Y học cổ truyền, Viện Sức khỏe tâm thần, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương.

Tiểu Ban chỉ đạo Phòng chống, Tệ nạn ma túy của Bộ Y tế của nhiệm vụ:

1.Xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ về phòng chống tệ nạn ma túy.

2.Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá các hoạt động của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tệ nạn ma túy trong trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Y tế.

3.. Tổ chức việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong ngành và phối hợp liên ngành.

4.Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ phũng, chống tệ nạn ma tuý trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Y tế.

5.Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn ma tuý.

6.Tổng hợp, báo cáo lên Ban Chỉ đạo 50 Bộ Y tế và các cơ quan cấp trên liên quan tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý theo quy định.

7.Thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban Chỉ đạo 50 và Bộ trưởng Bộ Y tế giao về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý.

Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm điều phối các hoạt động của các cơ quan thành viên.

Việc phờ duyệt Quyết định này có ý nghĩa quan trọng. Đõylà một trong nền tảng để đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quản lý và huy động nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống tệ nạn ma túy của Bộ y tế


 

RELEASING DECISION BY MINISTER OF HEALTH

ESTABLISHING SUB-COMMITTEE OF DRUGS EVIL CONTROL

 

On 30 August 2007, the Minister of Health had already promulgated the Decision No.3240/QDD-BYT o­n establishing the Sub-Committee o­n Drugs Evil Prevention and Control belonged to the Ministry of Health.

Based o­n the Decision, the Sub-Committee includes 10 members. The Head of the Sub-Committee is Chief of Health Inspection Department. The Vice Head and other members represent for relevant Department and Administration leadership namely the Drug Administration of Vietnam,Department of Therapy, Legislation Department, Scientific and Education Department, Traditional Medicine Department, Mental Health Department and National Center of Health Communication and Education.

The Sub-Committee o­n Drugs Evil Prevention and Control takes functions of:

1.Developing program and plans to implement the Government’s direction and strategies o­n drugs evil prevention and control.

2.Conducting, guiding, monitoring and evaluating the activities o­n performing the drugs evil prevention tasks by agencies and health services under the Ministry of Health authority.

3.Integrating the existing programs, plans and mobilizing sources into drugs evil prevention affairs in the health sector and interdisciplinary collaboration.

4.Guiding the provincial/ city health services, agencies belonged to Ministry of Health in undertake their assigned tasks and reporting the process and outcomes in term of drugs evil prevention and control within the authority and responsibility of the Ministry of Health.

5.Fostering the international cooperation in the field of drugs evil prevention.

6.Gathering and reporting the implementation of drugs evil prevention affair to the Steering Committee No 50 and Minister of Health as regulated.

7.Performing other affairs assigned by the Head of Steering Committee No 50 and Minister of Health in term of drugs evil prevention and control.

The Department of Health Inspection is responsible for coordinating the activities by relevant member agencies.

The promulgation of this Decision is meaningful. It’s a foundation to push up the direction, management and mobilization of existing resources o­n drugs evil prevention and control.