Tin tức tổng hợp

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO YÊU CẦU CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Năm, ngày 31/08/2023 04:25

KẾT QUẢ TRONG CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỜI GIAN QUA

Thứ Tư, ngày 30/08/2023 04:24

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ CỦA CHÍNH PHỦ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Ba, ngày 25/07/2023 04:23

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Tư, ngày 23/08/2023 04:22

CẢI CÁCH THỂ CHẾ, ĐIỂM NHẤN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Sáu, ngày 07/07/2023 04:22

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ THỜI GIAN QUA

Thứ Tư, ngày 23/08/2023 04:21

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 10/08/2023 04:20

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI[1]

Thứ Năm, ngày 18/05/2023 04:20

MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRẦN VĂN SƠN TẠI BUỔI LÀM VIỆC GIỮA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BẢO ĐẢM THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thứ Năm, ngày 15/06/2023 04:19

BỘ Y TẾ BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI BỘ Y TẾ

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 04:18

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Thứ Tư, ngày 31/05/2023 03:47

TỈNH LÀO CAI PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 04/07/2023 07:40

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 07:39

BỘ Y TẾ TÍCH CỰC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ CHỈ SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Thứ Ba, ngày 27/06/2023 07:39

BỘ Y TẾ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỔI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Sáu, ngày 30/06/2023 07:38

BỘ Y TẾ TÍCH CỰC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ CHỈ SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Thứ Hai, ngày 26/06/2023 03:54

BỘ Y TẾ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỔI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Hai, ngày 19/06/2023 03:54

MỘT SỐ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2023

Thứ Năm, ngày 01/06/2023 03:53

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỂ CHẾ TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I NĂM 2023

Thứ Tư, ngày 31/05/2023 03:52

HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Tư, ngày 31/05/2023 03:51