MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

23/12/2022 | 10:04 AM

 | 

 

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trên tinh thần: cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, năm 2022, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tích cực thực hiện và đạt một số kết quả nổi bật sau:

Sở đã công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC trong năm là 05 Quyết định công bố (Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 04/3/2022, Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 04/3/2022, Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 04/3/2022, Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 26/7/2022, Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 29/11/2022); tổng số danh mục TTHC được công bố: 149 TTHC; trong đó số TTHC được công khai là 149 TTHC; tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của cơ quan tính đến thời điểm báo cáo: 149 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế là 146 TTHC, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 01 TTHC, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 02 TTHC; tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 149 TTHC; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 149 TTHC.

Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được Sở quan tâm. Kết quả đã rà soát, đơn giản hóa tổng số 146TTHC, có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử.  Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 100%.

Về kết quả giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế  trong năm 2022 cụ thể như sau( số liệu tính từ ngày 15/12/2021đến ngày 14/12/2022): Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 3.130 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận 2.995 (trực tuyến: 2.991, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 04), số từ kỳ trước chuyển qua: 135; số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.750, trong đó giải quyết trước hạn: 2.750. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 380, trong đó, trong hạn: 380.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế có 146/146 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế được tổ chức giải quyết theo cơ chế một cửa (trong đó có 146/146 = 100% thủ tục hành chính được  tích hợp trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ, được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

Trong năm 2022, Sở đã nghiên cứu, đề xuất 02 sáng kiến cấp tỉnh được Hội đồng khoa học cấp tỉnh xem xét công nhận.

Từ những kết quả công tác năm 2022, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đãđề ra một số phương hướng năm 2023 là:

Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phát hiện, xử lý kịp thời những bất cập về thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được công bố và bố trí nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân tại trụ sở cơ quan.

Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính của Sở Y tế tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Triển khai rà soát, đơn giản hóa các TTHC nội bộ trong cơ quan HCNN theo Kế hoạchtheo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ

 


Tin liên quan