Thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực y tế

30/12/2023 | 04:30 AM

 | 

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định s 6697/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND thành phố thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, thành phố thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục xây dựng Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm.

  1. ội dung đơn giản hóa: Giảm 02 ngày làm việc so với quy định; thời gian giải quyết theo quy định 14 ngày làm việc; thời gian thực hiện là 12 ngày làm việc.

Lý do đề xuất đơn giản hóa: do thực tế thực hiện có thể rút ngắn 02 ngày làm việc tương đương 14,9% thời gian quy định.

Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi quy trình thủ tục "Xây dựng Kế hoạchcông tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm" đã được công bố tại Quyết địnhsố2745/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Y tế đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

 

 Tin liên quan