Đề tài dự án chương trình

THỰC TRẠNG NHIỄM HBV VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN CỦA VIỆT NAM

Thứ Năm, ngày 27/05/2009 22:00

THỰC TRẠNG PHƠI NHIỄM VỚI MÁU DỊCH CỦA BỆNH NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆT VIỆT NAM

Thứ Năm, ngày 27/05/2009 22:00

Từ kết quả điều tra thực trạng và yếu tố nguy cơ bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp

Chủ Nhật, ngày 23/08/2008 22:00

SẠM DA NGHỀ NGHIỆP TRONG NGÀNH XĂNG DẦU VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Chủ Nhật, ngày 23/08/2008 22:00

U TRUNG BIỂU MÔ DO TIẾP XÚC VỚI AMIĂNG

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00