Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

27/08/2021 | 09:13 AM

 | 

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

1. Quyết định Công khai ngân sách Nhà nước năm 2021

2. Phụ lục Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế


Thăm dò ý kiến