Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 04/6/2015

Thứ Tư, ngày 19/08/2015 00:54

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện giao tiếp, ứng xử của CBYT

Thứ Tư, ngày 19/08/2015 00:52

Tài liệu Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Thứ Tư, ngày 19/08/2015 00:35

Tài liệu Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Thứ Tư, ngày 19/08/2015 00:31

Thăm dò ý kiến