Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

15/05/2023 | 15:59 PM

 | 

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

1. Quyết định Công khai ngân sách Nhà nước năm 2023


Thăm dò ý kiến