Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

05/10/2020 | 16:03 PM

 | 

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

1. Quyết định Công khai ngân sách Nhà nước năm 2020

2. Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế


Thăm dò ý kiến