Cơ cấu tổ chức

Dự án tăng cường chăm sóc chấn thương trước viện tại Khánh Hòa 2008-2010

Thứ Ba, ngày 26/07/2010 22:00

QUY ĐỊNH: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Quản lý môi trường y tế

Thứ Hai, ngày 25/07/2010 22:00

Ban chỉ đạo các Ban, Ngành

Thứ Bẩy, ngày 26/01/2019 02:15

Ban chỉ đạo các địa phương

Thứ Bẩy, ngày 26/01/2019 02:15

Các tổ chức khác

Thứ Bẩy, ngày 26/01/2019 02:15

Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích

Thứ Bẩy, ngày 26/01/2019 02:15

Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Bẩy, ngày 26/01/2019 02:15

Quyết định số 4072/QĐ-BYT, ngày 04/08/2003 của Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 25/04/2005 22:00

Quyết định số 1216/QĐ-BYT, ngày 14/4/2003 của Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 25/04/2005 22:00

Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg, ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, ngày 25/04/2005 22:00

Quyết định số 195/QĐ-TTg, ngày 26/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, ngày 25/04/2005 22:00

Văn phòng thường trực phòng chống tai nạn thương tích

Thứ Ba, ngày 02/05/2005 22:00