Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích

26/01/2019 | 09:15 AM

 | 

Sở khoa học và công nghệ Hà Nội

Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích
Research Center for supporting community o­n Accident and Injury Prevention

Giấy chứng nhận đăng ký họat động:


Số 120/ĐK-KH&CN ngày 3/6/2004 đến ngày 3/6/2009

Trụ sở : 365 Thuỵ Khuê-Tây Hồ-Hà Nội
E-mail: recaip@yahoo.com
Tel: (04) 7534 934-7533724
Fax: (04) 7534 934

Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích: là tổ chức phi chính phủ, có chức năng nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) ở Việt Nam.

Tên viết tắt cua Trung tâm: CIP

Mục tiêu:

  • Nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi nguy cơ tai nạn thương tích trong cộng đồng.
  • Tăng cường năng lực của cộng đồng trong phòng chống tai nạn thương tích .
  • Cải thiện, nâng cao an toàn cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ :

  • Nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, giải pháp, dự án về y tế, xã hội, giáo dục, truyền thông để hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích.
  • Thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình nghiên cứu, điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tai nạn, thương tích và các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn;
  • Tư vấn, cung cấp thông tin và kiến thức trong lĩnh vực phòng chống tai nạn thương tích thông qua các dự án, chương trình huấn luyện, hội thảo, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm

Nhiệm vụ:

  • Cung cấp dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin về phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn theo nhu cầu của mọi cá nhân, tổ chức;
  • Tổ chức các khoá huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn. Tổ chức các buổi trao đổi, toạ đàm, hội nghị, hội thảo về tai nạn thương tích và phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn;
  • Hỗ trợ, tổ chức các chương trình Thông tin-Giáo dục-Truyền thông hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích.
  • Hỗ Thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng phương án, giải pháp về phòng chống tai nạn, thương tích.

Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích tập hợp những giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia có năng lực, nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực hành thuộc lĩnh vực y tế công cộng, chăm sóc chấn thương, xã hội học, quản lý, kinh tế...liên quan đến phòng chống tai nạn thương tích.

Trung tâm mong muốn và sẵn sàng quan hệ, hợp tác với mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai nghiên cứu, thực hành hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích có hiệu quả.

Nỗ lực - Hợp tác - Hỗ trợ hiệu quả cộng đồng Phòng chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn là mục tiêu số 1 của Trung tâm.

Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích

Research Center for supporting community o­n Accident and Injury Prevention

365 Thuỵ Khuê-Tây Hồ-Hà Nội
E-mail: recaip@yahoo.com
Tel: (04) 7534 934-7533724
Fax: (04) 7534 934