Tin văn bản

Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm bảo vệ sức khoẻ lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chủ Nhật, ngày 07/04/2012 22:00

Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ Tư, ngày 03/04/2012 22:00

Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Chủ Nhật, ngày 19/11/2011 22:00

Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn 2011-2015

Thứ Năm, ngày 15/06/2011 22:00

Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2011-2015

Chủ Nhật, ngày 11/06/2011 22:00

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thứ Năm, ngày 09/02/2011 22:00

Quyết định số 170/QĐ-BYT, ngày 17/1/2006 của Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Thứ Hai, ngày 01/08/2010 22:00

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 34/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chủ Nhật, ngày 24/07/2010 22:00

QUYẾT ĐỊNH 1278/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

Thứ Hai, ngày 18/07/2010 22:00

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

QUY CHẾ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐIỀU TRA GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ, ĐƯỜNG SẮT

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔTÔ, XE MÁY

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00