Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 06/08/2024 Góp ý
2 Dự thảo Nghị định Quy định quản lý dữ liệu y tế 03/08/2024 Góp ý
3 Dự thảo Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 23/07/2024 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/TT-BYT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 08/07/2024 Góp ý
5 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với hóa chất khử khuẩn dự trữ quốc gia để xử lý nguồn nước 03/07/2024 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 03/07/2024 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 23/06/2024 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 23/06/2024 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền 25/06/2024 Góp ý
10 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về ciệc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 25/06/2024 Góp ý

Thăm dò ý kiến