Giang Hán Minh

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử: minhgh.tt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến