Lương Ngọc Khuê

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tầng 7/Nhà B/ Bộ Y tế
Thư điện tử: khueln.kcb@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến