Nguyễn Thành Lâm

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tầng 2/Nhà A/ Bộ Y tế
Thư điện tử: lamnt.qld@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến