Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/TT-BYT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến