Tiêu chuẩn của cộng đồng an toàn tại Việt Nam

02/05/2005 | 05:00 AM

 | 

Tiêu chuẩn của cộng đồng an toàn tại Việt Nam

·Ban Chỉ đạo/Ban CSSKBĐ xây dựng kế hoạch hàng năm cho công tác phòng chống TNTT và xây dựng cộng đồng an toàn ở địa phương và kế hoạch giảm thiểu các loại TNTT co nguy cơ cao tại cộng đồng.

·Trên 60% hộ gia đình trong cộng đồng nhận thức được nguy cơ và tham gia tích cực dự phòng tai nạn thương tích.

·Giảm thiểu 80% nguy cơ gây thương tích tại cộng đồng và xây dựng được các mô hình an toàn cho các nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng.

·Tổ chức được hệ thống mạng lưới cộng tác viên để giám sát, ghi chép, phân tích được trên 80% số trường hợp TNTT và thực hiện được hoạt động sơ cấp cứu ban đầu.

·Giảm 10% các vụ tai nạn thương tích so với năm trước (5-7% đối với khu vực miền núi).